PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Stałe wykorzystywane w CommonDialog Control

Open/Save As

Stała Wartość Opis
cdlOFNAllowMultiselect &H200 Określa czy lista File Name pozwala na wybranie wielu plików. Użytkownik może wybrać więcej niż jeden plik przez przytrzymanie klawisza SHIFT i klawiszy strzałek GÓRA i DÓŁ aby dokonać wyboru. Po wybraniu plików, właściwość FileName zwraca tekst zawierający nazwy wybranych plików. Nazwy te są oddzielone od siebie spacjami.
cdlOFNCreatePrompt &H2000 Określa czy okno dialogowe ma pytać użytkownika o stworzenie pliku, który aktualnie nie istnieje. Ta flaga automatycznie ustawia flagi cdlOFNPathMustExist i cdlOFNFileMustExist.
cdlOFNExplorer &H80000 Ustawia wygląd okna dialogowego Open A File na podobny do Explorera. Okno dialogowe wykorzystujące tą flagę nie pracuje pod Windows NT używającym nakładki Windows 95.
cdlOFNExtensionDifferent &H400 Określa czy rozszerzenie zwróconej nazwy pliku jest inne niż rozszerzenie podane we właściwości DefaultExt. Ta flaga nie jest ustawiana jeżeli właściwość DefaultExt ma wartość Null a rozszerzenie występuje lub gdy wybrany plik nie ma rozszerzenia. Wartość tej flagi może zostać sprawdzona po zamknięciu okna dialogowego.
cdlOFNFileMustExist &H1000 Określa czy użytkownik może wprowadzać tylko nazwy istniejących plików w polu tekstowym File Name. Jeżeli ta flaga jest ustawiona a użytkownik wprowadzi niewłaściwą nazwę pliku, zostanie wyświtlone ostrzeżenie. Ta flaga automatycznie ustawia flagę cdlOFNPathMustExist.
cdlOFNHelpButton &H10 Powoduje wyświetlenie przycisku Help w oknie dialogowym.
cdlOFNHideReadOnly &H4 Ukrywa pole wyboru Read Only.
cdlOFNLongNames &H200000 Pozwala na używanie długich nazw plików.
cdlOFNNoChangeDir &H8 Zmusza okno dialogowe do ustawienia bieżącego katalogu na ten który był, gdy okno dialogowe było otwarte.
cdlOFNNoDereferenceLinks &H100000 Nie obsługuje skrótów (linków). Standartowo wybranie skrótu powoduje obsłużenie go.
cdlOFNNoLongNames &H40000 Wyłącza obsługę długich nazw plików.
cdlOFNNoReadOnlyReturn &H8000 Wymusza, by zwracane pliki nie miały ustawionego atrybutu ReadOnly i nie znajdowały się w folderach (katalogach) chronionych przed zapisem.
cdlOFNNoValidate &H100 Wymusza, by okno dialogowe pozwalało na używanie niewłaściwych znaków w zwracanej nazwie pliku.
cdlOFNOverwritePrompt &H2 Powoduje, że okno dialogowe Save As będzie wyświetlać okno wiadomości, gdy wybrany plik już istnieje. Użytkownik musi potwierdzić pokrycie istniejącego pliku.
cdlOFNPathMustExist &H800 Wymusza wprowadzanie przez użytkownika tylko poprawnych ścieżek dostępu. Jeżeli ta flaga jest ustawiona a użytkownik wprowadzi niepoprawną ścieżkę zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniem.
cdlOFNReadOnly &H1 Powoduje, że pole wyboru Read Only jest początkowo ustawione gdy otwierane jest okno dialogowe. Ta flaga wskazuje również wartość pola wyboru Read Only po zamknięciu okna dialogowego.
cdlOFNShareAware &H4000 Wymusza ignorowanie błędów sharing violation (współdzielonego dostępu).

na górę strony...


Color

Stała Wartość Opis
cdCClFullOpen &H2 Wymusza wyświetlanie całego okna dialogowego wraz z sekcją Define Custom Color (Definiuj Kolory Użytkownika).
cdlCCShowHelp &H8 Powoduje wyświetlenie przycisku Help w oknie dialogowym.
cdlCCPreventFullOpen &H4 Wyłącza przycisk Define Custom Colors (Definiuj Kolory Użytkownika) i nie pozwala na określanie własnych kolorów.
cdlCCRGBInit &H1 Ustawia początkową wartość koloru dla okna dialogowego.

na górę strony...


Fonts

Stała Wartość Opis
cdlCFANSIOnly &H400 Powoduje, że okno dialogowe pozwala tylko na wybór czcionek, które używają tablicy znaków Windows. Jeżeli ta flaga jest ustawiona, użytkownik nie będzie mógł wybrać czcionki, która zawiera tylko symbole.
cdlCFApply &H200 Włącza przycisk Apply (Zastosuj) w oknie dialogowym.
cdlCFBoth &H3 Powoduje, że okno dialogowe wyświetla listę dostępnych czcionek drukarkowych i ekranowych. Właściwość hDC określa urządzenie skojarzone z drukarką..
cdlCFEffects &H100 Powoduje, że okno dialogowe pozwala na efekty strikethrough (przekreślony), underline (podkreślony), i wybór koloru.
cdlCFFixedPitchOnly &H4000 Powoduje, że okno dialogowe wybiera tylko czcionki fixed-pitch.
cdlCFForceFontExist &H10000 Powoduje że, gdy użytkownik próbuje wybrać czcionkę lub styl który nie istnieje, zostanie wyświetlone okno błędu.
cdlCFHelpButton &H4 Powoduje wyświetlenie przycisku Help w oknie dialogowym.
cdlCFLimitSize &H2000 Wymusza wyświetlanie przez okno dialogowe tylko czcionek o rozmiarze należącym do zakresu określonego przez właściwości Min i Max.
cdlCFNoFaceSel &H80000 Nie ma wybranych nazw czcionek.
cdlCFNoSimulations &H1000 Wymusza, żeby okno dialogowe nie pozwalało interfejsowi graficznemu (GDI) na podgląd czcionki o wybranych parametrach.
cdlCFNoSizeSel &H200000 Nie ma wybranego rozmiaru czcionki.
cdlCFNoStyleSel &H100000 (Nie ma wybranego stylu).
cdlCFNoVectorFonts &H800 Wymusza, by okno dialogowe nie pozwalało na wybieranie czcionek wektorowych (vector-font).
cdlCFPrinterFonts &H2 Powoduje, że okno dialogowe wyświetla tylko listę czcionek akceptowanych przez drukarkę, określoną przez właściwość hDC.
cdlCFScalableOnly &H20000 Wymusza, by okno dialogowe pozwalało tylko na wybór czcionek, które mogą być skalowane.
cdlCFScreenFonts &H1 Powoduje, że okno dialogowe wyświetla tylko listę czcionek ekranowych skojarzonych z systemem.
cdlCFTTOnly &H40000 Wymusza, by okno dialogowe pozwalało tylko na wybór czcionek True Type.
cdlCFWYSIWYG &H8000 Powoduje, że okno dialogowe pozwala tylko na wybranie czcionek, które są dostępne zarówno dla drukarki jak i dla ekranu. Jeżeli ta flaga jest ustawiona to flagi cdlCFBoth i cdlCFScalableOnly powinny być również ustawione.

na górę strony...


Printer

Stała Wartość Opis
cdlPDAllPages &H0 Ustawia i zwraca stan opcji wyboru All Pages (Wszystkie strony).
cdlPDCollate &H10 Ustawia i zwraca stan pola wyboru Collate (???).
cdlPDDisablePrintToFile &H80000 Wyłącza pole wybory Print To File (Drukuj do pliku).
cdlPDHelpButton &H800 Powoduje wyświetlenie przycisku Help w oknie dialogowym.
cdlPDHidePrintToFile &H100000 Ukrywa pole wyboru Print To File (Drukuj do pliku).
cdlPDNoPageNums &H8 Wyłącza opcje wyboru Pages (Strony) i wszystkie skojarzone kontrolki.
cdlPDNoSelection &H4 Wyłącza opcje wyboru Selection (Zaznaczony fragment).
cdlPDNoWarning &H80 Blokuje wyświetlanie ostrzeżenia kiedy nie ma domyślnej drukarki.
cdlPDPageNums &H2 Ustawia lub zwraca wartość opcji wyboru Pages (Strony).
cdlPDPrintSetup &H40 Powoduje, że system wyświetla okno dialogowe Print Setup (Ustawienia drukarki) zamiast okna dialogowego Print (Drukuj).
cdlPDPrintToFile &H20 Ustawia lub zwraca wartość pola wyboru Print To File (Drukuj do pliku).
cdlPDReturnDC &H100 Zwraca urządzenie wybrane jako drukarka w oknie dialogowym. Urządzenie to jest zwracane we właściwości hDC okna dialogowego.
cdlPDReturnDefault &H400 Zwraca nazwę domyślnej drukarki.
cdlPDReturnIC &H200 Zwraca informacje o urządzeniu wybranym w oknie dialogowym drukarki. Informacje te są zwracane we właściwości hDC okna dialogowego.
cdlPDSelection &H1 Ustawia lub zwraca stan opcji wyboru Selection (Zaznaczony fragment). Jeżeli nie są określone cdlPDPageNums i cdlPDSelection to opcja All (Wszystkie) jest w wybrana.
cdlPDUseDevModeCopies &H40000 Jeżeli sterownik drukarki nie obsługuje możliwości wydruku wielu kopii to ustawienie tej flagi wyłącza kontrolkę edycji liczby kopii. Jeżeli sterownik drukarki nie obsługuje możliwości wydruku wielu kopii to ustawienie tej flagi sygnalizuje, że okno dialogowe przechowuje wymaganą liczbę kopii we właściwości Copies.

na górę strony...


Help

Stała Wartość Opis
cdlHelpCommandHelp &H102 Wyświetla Help (Pomoc) dla poszczegołnych komend.
cdlHelpContents &H3 Wyświetla pomoc kontekstową w bieżącym pliku pomocy.
cdlHelpContext &H1 Wyświetla pomoc dla poszczególnych tematów.
cdlHelpContextPopup &H8 Wyświetla temat identyfikowany przez numer kontekstowy.
cdlHelpForceFile &H9 Tworzy plik pomocy, który wyświetla tekst tylko jedną czcionką..
cdlHelpHelpOnHelp &H4 Wyświetla pomoc używając swojej aplikacji pomocy.
cdlHelpIndex &H3 Wyświetla index określonego pliku pomocy.
cdlHelpKey &H101 Wyświetla pomoc dla poszczególnych słów.
cdlHelpPartialKey &H105 Wywołuje wyszukiwarkę pomocy Windows.
cdlHelpQuit &H2 Informuje aplikację pomocy, że określony plik pomocy nie jest już używany.
cdlHelpSetContents &H5 Wyznacza określony temat jako temat główny..
cdlHelpSetIndex &H5 Ustawia bieżący index dla pomocy wieloindexowej.

na górę strony...


Open | Save As | Color | Fonts | Printer | Help

Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora