PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Funkcje wbudowane VB

Funkcje matematyczne

Funkcja Opis
Rnd liczba losowa
Abs (X) wartość bezwględna
Sgn (X) znak liczby
Fix (X) część całkowita
Int (X) część całkowita
frac(X) = X - Fix(X) część ułamkowa
Log (X) logarytm naturalny
LogN(X) = Log(X) / Log (N) logarytm o podstawie N
Exp (X) e do potęgi
Sqr (X) pierwiastek kwadratowy
Hex (X) wartość Hex
Oct (X) wartość Oct
Sin (X) sinus
Cos (X) cosinus
Tan (X) tangens
ctg(X) = 1 / Tan(X) cotangens
sec(X) = 1 / cos(X) secant
cosec(X) = 1 / sin(X) cosecant
arcsin(X) = Atn(X / Sqr(-X * X + 1)) arcus sinus
arccos(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1) arcus cosinus
Atn (X) arcus tangens
arccotan(X) = Atn(X) + 2 * Atn(1) arcus cotangens
arcsec(X) = Atn(X / Sqr(X * X – 1)) + Sgn((X) – 1) * (2 * Atn(1)) arcus secant
arccosec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + (Sgn(X) – 1) * (2 * Atn(1)) arcus cosecant
HSin(X) = (Exp(X) – Exp(-X)) / 2 sinus hiperboliczny
HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2 cosinus hiperboliczny
HTan(X) = (Exp(X) – Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X)) tangens hiperboliczny
HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) – Exp(-X)) cotangens hiperboliczny
HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X)) secant hiperboliczny
HCosec(X) = 2 / (Exp(X) – Exp(-X)) cosecant hiperboliczny
HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1)) arcus sinus hiperboliczny
HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X – 1)) arcus cosinus hiperboliczny
HArctan(X) = Log((1 + X) / (1 – X)) / 2 arcus tangens hiperboliczny
HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X – 1)) / 2 arcus cotangens hiperboliczny
HArcsec(X) = Log((Sqr(-X * X + 1) + 1) / X) arcus secant hiperboliczny
HArccosec(X) = Log((Sgn(X) * Sqr(X * X + 1) + 1) / X) arcus cosecant hiperboliczny

na górę strony...

Funkcje daty i czasu

Funkcja Opis
Date zwraca aktualną datę
DateAdd dodaje dwie daty
DateDiff liczy czas między dwoma datami
DatePart dzieli datę na części
DateSerial składa datę z części
DateValue zwraca datę z wyrażenia
Day zwraca dzień z daty
Format formatowanie daty i czasu
Hour zwraca godzinę z czasu
Minute zwraca minutę z czasu
Month zwraca miesiąc z daty
Now zwraca bieżąca data i czas
Second zwraca sekundy z czasu
Time zwraca bieżący czas
Timer zwraca czas od północy
TimeSerial składa czas z części
TimeValue zwraca czas z wyrażenia
Weekday zwraca dzień tygodnia z daty
Year zwraca rok z daty

na górę strony...

Funkcje tekstowe

Funkcja Opis
Asc znak na kod ASCII
AscB znak na kod ASCII
AscW znak na kod Unicode
Chr kod ASCII na znak
ChrB kod ASCII na znak
ChrW kod Unicode na znak
Format formatowanie łańcuchów
Val łańcuch na wartość numeryczną
Str wartość numeryczna na łańcuch
LCase łańcuch na małe litery
UCase łańcuch na duże litery
StrConv konwertuje łańcuch wg specyfikacji
Len zwraca długość łańcucha
LTrim usuwa początkowe spacje
RTrim usuwa końcowe spacje
Trim usuwa początkowe i końcowe spacje
Left zwraca część łańcucha od lewej strony
LeftB zwraca część łańcucha od lewej strony
Right zwraca część łańcucha od prawej strony
RightB zwraca część łańcucha od prawej strony
Mid zwraca część łańcucha od wybranego miejsca
MidB zwraca część łańcucha od wybranego miejsca
Space zwraca łańcuch wypełniony spacjami
String zwraca łańcuch wypełniony znakami
StrComp porównuje dwa łańcuchy
InStr szuka jednago łańcucha w drugim

na górę strony...

Funkcje formatujące

Funkcja Opis
Format formatowanie wyrażeń
LCase łańcuch na małe litery
UCase łańcuch na duże litery
StrConv formatowanie tekstu
LTrim usuwa początkowe spacje
RTrim usuwa końcowe spacje
Trim usuwa początkowe i końcowe spacje
Left zwraca część łańcucha od lewej strony
LeftB zwraca część łańcucha od lewej strony
Right zwraca część łańcucha od prawej strony
RightB zwraca część łańcucha od prawej strony
Mid zwraca część łańcucha od wybranego miejsca
MidB zwraca część łańcucha od wybranego miejsca
Space zwraca łańcuch wypełniony spacjami
String zwraca łańcuch wypełniony znakami

na górę strony...

Funkcje wejścia-wyjścia

Funkcja Opis
MsgBox wyświetla okno komunikatu
InputBox wyświetla okno wprowadzania danych
Command zwraca argumenty wywołania z linii komend
Shell uruchamia zewnętrzny program
Environ zwraca wartość zmiennej systemowej
CurDir zwraca bieżący katalog lub folder
Dir zwraca nazwę szukanego pliku lub foderu
FreeFile zwraca wolny numer pliku
FileLen zwraca rozmiar pliku
LOF zwraca rozmiar otwartego pliku
Loc okresla pozycję odczytu/zapisu
Seek zwraca pozycję odczytu/zapisu
EOF sprawdza czy osiągnięto koniec pliku
FileAttr zwraca tryb otwarcia pliku
Input odczytuje dane z pliku
SetAttr ustawia atrybuty pliku
GetAttr zwraca atrybuty pliku
FileDateTime zwraca datę i czas ostatniej modyfikacji pliku
LoadPicture ładuje obraz graficzny do obiektów

na górę strony...

Funkcje konwersji danych

Funkcja Opis
Array Variant na tablicę
Asc znak na kod ASCII
AscB znak na kod ASCII jednobajtowy
AscW znak na kod Unicode
Chr kod ASCII na znak
ChrB kod ASCII jednobajtowy na znak
ChrW kod Unicode na znak
Str liczba na tekst
StrConv formatowanie tekstu
Val tekst na liczbę
Oct liczba na oct
Hex liczba na hex
CBool wartość na Boolean
CByte wartość na Byte
CCur wartość na Currency
CDate (CVDate) wartość na Date
CDbl wartość na Double
CDec wartość na Decimal
CInt wartość na Integer
CLng wartość na Long
CSng wartość na Single
CStr wartość na String
CVar wartość na Variant

na górę strony...

Funkcje testujące dane

Funkcja Opis
IIf sprawdza wartość wyrażenie i zwraca jedną z dwóch podanych wartości
IsArray sprawdza czy zmienna jest tablicą
LBound sprawdza dolny zakres tablicy
UBound srawdza górny zakres tablicy
IsDate sprawdza czy wartość jest datą
IsNumeric sprawdza czy wartość numeryczna
IsEmpty sprawdza czy zmienna ma wartość Empty
IsNull sprawdza czy wyrażenie ma wartość Null
IsMissing sprawdza czy przekazano opcjonalny argument procedury
VarType zwraca typ zmiennej
TypeName zwraca typ zmiennej

na górę strony...

Inne funkcje

Funkcja Opis
Error zwraca komunikat błędu o podanym numerze
DoEvents przekazuje sterowanie do systemu operacyjnego
QBColor zwraca wartość RGB podanego koloru
RGB zwraca wartość koloru RGB

na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora