PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Funkcja InputBox


Funkcja InputBox wyświetla okno dialogowe i czeka, aż użytkownik wprowadzi tekst lub wciśnie przycisk oraz zwraca wartość typu String zawierającą tekst wprowadzony przez użytkownika.

Składnia funkcji InputBox:

InputBox(Pytanie [, Tytuł] [, DomyślnyTekst] [, XPos] [, YPos] [,PlikHelp, HelpContext])

Argumenty funkcji InputBox:
Argument Opis
Pytanie (Wymagany) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane jako wiadomość w oknie dialogowym. Maksymalna długość łańcucha może wynosić 1024 znaki, w zależności od szerokości używanych znaków. Jeżeli łańcuch ten zawiera więcej niż jedną linię, można oddzielać je używając znaków powrotu karetki (carriage return Chr(13)) i podziału linii (linefeed Chr(10)), lub połączenia (Chr(10) & Chr(13)), pomiędzy poszczególnymi liniami.
Tytuł (Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego. Jeżeli zostanie pominięty, na pasku tytułowym zostanie wyświetlona nazwa aplikacji.
DomyślnyTekst (Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe wyświetlane w oknie wprowadzania danych jako domyślna odpowiedź, jeżeli nie zostanie wprowadzony inny tekst. Jeżeli zostanie ominięty, okno wprowadzania danych zostanie wyświetlone puste.
XPos (Opcjonalny) Wyrażenie numeryczne określające, w twipsach, poziomą odległość między lewym brzegiem okna dialogowego a lewym brzegiem ekranu. Jeżeli zostanie pominięty, okno dialogowe zostaje wycentrowane poziomo.
YPos (Opcjonalny) Wyrażenie numeryczne określające, w twipsach, pionową odległość między górnym brzegiem okna dialogowego a górą ekranu. Jeżeli zostanie pominięty, okno dialogowe zostaje umieszczone na 1/3 wysokości.
PlikHelp (Opcjonalny) Wyrażenie łańcuchowe określające plik pomocy (Help), który ma być użyty do przeszukiwania pomocy kontekstowej dla okna dialogowego. Jeżeli zostanie wprowadzona nazwa pliku pomocy, musi zostać wprowadzony argument HelpContext.
HelpContext (Opcjonalny). Wyrażenie numeryczne określające numer kontekstowy skojarzony z tematem pomocy przez autora pomocy. Jeżeli argument ten zostanie określony, musi zostać określony argument PlikPomocy.

Jeżeli zostaną podane argumenty PlikHelp i HelpContext, użytkownik może wcisnąć F1 aby uzyskać temat pomocy odpowiedni dla kontekstu. Niektóre aplikacje typu host, np. Microsoft Excel, automatycznie dodają przycisk Help do okna dialogowego.

Jeżeli użytkownik wciśnie ENTER lub OK, funkcja InputBox zwróci zawartość okna wprowadzania danych.
Jeżeli użytkownik wciśnie Cancel, funkcja zwróci łańcuch zerowej długości ("").

Aby określić więcej niż pierwszy argument, należy użyć funkcji InputBox w wyrażeniu. Aby ominąć niektóre parametry, należy wprowadzić odpowiednie przecinki rozdzielające.

Przykład użycia funkcji InputBox:

Dim varWartosc As Variant
varWartosc=InputBox("Wprowadz liczbe", "Okno wprowadzania", "1")
  'wyswietl okno z pytaniem, tytułem i domyślną odpowiedzią
varWartosc=InputBox("Wpisz tekst", , , 100, 100, "DEMO.HLP", 10)
  'wyświetla okno z pytaniem, nazwą aplikacji w tytule, bez wartości domyślnej, na pozycji 100, 100 twipsów, skojarzone z plikiem pomocy i odpowiednim numerem pomocy kontekstowej


(Zmienne i typy zmiennych zostały opisane w innych częściach kursu.)


na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora