PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Przykładowe zadania


Na tej stronie znajdują się różne przykładowe zadania, które musieli rozwiązać studenci w czasie zajęć z programowania w VB. Rozwiązania do zadań można pobrać ze strony w formie archiwów RAR SFX. Rozwiązania te są tylko przykładowe, co oznacza, że nie są jedyne i nie(koniecznie) są najlepsze. Ale mogą być podstawą to stworzenia innych rozwiązań tych lub podobnych problemów. Mamy nadzieję, że się komuś przydadzą.
Jeżeli masz jakieś podobne zadania oraz ich rozwiązania i chcesz je dołączyć do tej strony to napisz.

 1. Zapisz następujące wyrażenia:
  Zadanie 1Zadanie 1
 2. Napisać program obliczający pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, którego boki mają długość a, b, c. Dane a, b, c wprowadzić z okienek tekstowych. Wyniki umieścić w etykietach.
 3. Dane są dwa punkty A(x1,y1) i B(x2,y2). Obliczyć długość odcinka AB oraz współrzędne jego środka. Dane wprowadzić z okienek tekstowych. Wyniki umieścić w etykiecie.

  Przykładowe rozwiązania zadań

 4. Napisać program, który dla danych rzeczywistych a, b, c obliczy wielkości:
  |a| oraz min{a,b,c} gdy a<0
  0 gdy a=0
  (a+b+c)max{a,b,c} gdy a>0
  Dane wprowadzić przy pomocy funkcji InputBox(). Wyświetlić w dwóch etykietach wczytane dane oraz uzyskane wyniki.
 5. Przy pomocy funkcji InputBox() wprowadzić dane:
  Nazwisko i imię
  Płeć (K lub M)
  2 liczby całkowite oznaczające kwoty stypendium z dwóch miesięcy, a następnie wyświetlić w liście informacje w następującej postaci:
  DANE O STUDENCIE
  1. NAZWISKO I IMIĘ :__________________________
  2. PŁEĆ :(kobieta lub mężczyzna - pełna nazwa)
  3. ŚREDNIE STYPENDIUM : __________________________
  Przy wczytywaniu danych sprawdzać czy dana płeć jest poprawnym znakiem.
 6. Zmodyfikować zadanie 2, tzn. zbadać czy zostały wprowadzone wszystkie dane oraz czy dane są liczbami dodatnimi. Jeśli nie, wyświetlić w etykiecie stosowne komunikaty.

 7. Przykładowe rozwiązania zadań

 8. Napisać program, w którym wczytuje się wyrazy dowolnego ciągu liczb całkowitych zakończonego zerem. Elementy wczytanego ciągu wyświetlić w pierwszej liście, a w drugiej liście wyświetlić liczby dodatnie podzielne przez 3 oraz ich sumę narastająco, np. dla ciągu 5,6,-3,3,9,5,0 powinniśmy otrzymać wyniki:
  6 6
  3 9
  9 18
 9. Napisać program, w którym wczytywany jest ciąg liczb rzeczywistych zakończony liczbą 0, która do ciągu nie należy. Wczytywane liczby wyświelić w trzech listach: w pierwszej wszystkie liczby, w drugiej liczby dodatnie, w trzeciej ujemne. W etykietach pod listami wyświetlić sumę i liczbę elementów znajdujących się w odpowiedniej liście.
 10. Wczytać ciąg liczb rzeczywistych zakończony liczbą 0, która do ciągu nie należy. Znaleźć liczby: największą i najmniejszą we wczytywanym ciągu.
 11. Wpłacamy do banku kwotę X. Oprocentowanie wynosi P procent w skali rocznej. Napisać program, który dla danych X, P obliczy po ilu latach wartość wkładu zostanie podwojona. Wyświetlić również wyniki pośrednie, tzn. wartość wkładów po każdym następnym roku, aż do momentu podwojenia.
 12. Przykładowe rozwiązania zadań

 13. Wczytać liczbę n oraz wyrazy dowolnego n elementowego ciągu liczb rzeczywistych. Obliczyć średnią arytmetyczną sr wyrazów ciągu, a następnie wyświetlić w jednej liście liczby większe i równe średniej a w drugiej mniejsze od średniej.
 14. Napisać program, który dla grupy studenckiej liczącej p osób wczyta następujące dane:
  Nazwisko i imię
  Płeć (K/M)
  Wysokość stypendium
  Dla wprowadzonych danych wykonać następujące czynności (każda pod innym przyciskiem komendy):
  a. Wyświetlić informacje o osobie (osobach) pobierających najwyższe stypendium,
  b. Wyświetlić informacje o średnich stypendiach pobieranych przez kobiety i mężczyzn,
  c. Posortować dane alfabetycznie, wg nazwisk. Wyniki (nazwiska i wysokość stypendium) wyświetlić w liście.

 15. Przykładowe rozwiązania zadań

 16. Zdefiniować typ użytkownika Pracownik o polach:
  nazwisko
  płeć (K/M)
  rok urodzenia
  wynagrodzenie
  Pod przyciskiem komendy WPROWADŹ umieścić kod umożliwiający wprowadzenie danych do pliku rekordów typu Pracownik dopóki w miejsce nazwiska nie zostanie wprowadzony znak "*".
  Pod przyciskiem komendy WYŚWIETL umieścić kod pozwalający wyświetlić w liście dane aktualnie znajdujące się w pliku. Obliczyć średnie wynagrodzenie, ilość kobiet oraz mężczyzn.
  Pod przyciskiem komendy DOPISZ umieścić kod pozwalający na dopisywanie nowego rekordu do pliku.
  Wyszukać rekord zawierający informacje o osobie, o podanym nazwisku. Jeżeli nie ma takiego rekordu, wyświetlić odpowiedni komunikat.
  Usunąć wszystkie rekordy dotyczące osób urodzonych w podanym roku. Wyświetlić komunikat o ilości usuniętych rekordów.
 17. Przykładowe rozwiązania zadań


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora