PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Rozkazy On..GoSub, On..GoTo

Instrukcja On..GoSub powoduje przekazanie sterowania do jednego z podprogramów wewnątrz procedury w zależności od wartości wyrażenia.
Instrukcja On..GoTo powoduje przekazanie sterowania do jednego z linii wewnątrz procedury w zależności od wartości wyrażenia.

Składnia rozkazów On..GoSub, On..GoTo:

On Wyrażenie GoSub ListaLinii
On Wyrażenie GoTo ListaLinii

Składnia rozkazów On...GoSub i On...GoTo składa się z następujących części:
Wyrażenie argument (wymagany) określający pozycję etykiety w liście, będący wyrażeniem numerycznym z zakresu od 1 do 255
ListaLinii argument (wymagany) jest listą etykiet lub numerów linii, oddzielonych od siebie przecinkami

Wartość argumentu Wyrażenie jest z zakresu od 1 do 255 i nie może przekraczać liczby etykiet w liście. Sterowanie jest przekazywane do tej linii, której etykieta lub numer odpowiada wartości Wyrażenia w LiścieLinii (np. jeżeli Wyrażenie ma wartość 2, to sterowanie zostanie przekazane do linii, której etykieta lub numer wystepuje jako druga w LiścieLinii). W przypadku, gdy argument Wyrażenie ma wartość 0 lub większą od liczby etykiet w liście, to sterowanie jest przekazywane do instrukcji następnej po instrukcji On...GoSub (lub On...GoTo). Natomiast gdy ma on wartość ujemną lub większą od 255, to zostanie wygenerowany komunikat błędu ("Illegal function call").

Można mieszać ze sobą numery linii i etykiety linii w tej samej liście. Można używać wielu numerów linii i etykiet linii z instrukcjami On...GoSub i On...GoTo. Jednak jeżeli użyte zostanie więcej etykiet lub numerów niż mieści się w jednej linii edytora, należy użyć znaku kontynuacji linii (_), aby zachować logiczną linię w następnej fizycznej linii.

Instrukcja Select Case zapewnia lepszy i bardziej elastyczny sposób przekazywania sterowania do wielu linii.


Przykład użycia instrukcji On...GoSub i On...GoTo:

Sub OnGosubGotoDemo()
Dim varNumer, varMojString
   varNumer = 2
   On varNumer GoSub Sub1, Sub2
     'przekazanie sterowania do Sub2 i powrót rozkazem Return
   On varNumer GoTo Linia1, Linia2
     'przekazanie sterowania do Linia2
   Exit Sub
Sub1:
   varMojString = "W Sub1" : Return
Sub2:
   varMojString = "W Sub2" : Return
Linia1:
   varMojString = "W Linii1"
Linia2:
   varMojString = "W Linii2"
End Sub


na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora