PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Inicjowanie zmiennych i nadawanie im wartości

Inicjowanie zmiennych


Jeżeli zmienna nie zostanie zainicjowana wartością, to:
  • Zmiennej numerycznej nadawana jest wartość 0,
  • Zmiennej łańcuchowej o stałej długości przypisywany jest łańcuch o zerowej długości (""),
  • Zmienna łańcuchowa o stałej długości zostanie wypełniona zerami,
  • Zmienna typu Variant jest inicjowana jako Empty,
  • Każdy element typu użytkownika jest inicjowany jak pojedyncza zmienna określonego typu.


na górę strony...

Nadawanie wartości zmiennym


Aby nadać zmiennej określoną wartość należy użyć operatora podstawienia oraz opcjonalnego rozkazu Let. Z lewej strony tego operatora należy podać nazwę zmiennej, której wartość ma być zmieniona. Z prawej strony należy podać wyrażenie, które zostanie przypisane zmiennej.

Składnia podstawienia wartości pod zmienną:

NazwaZmiennej = Wyrażenie

Wyrażeniem moży być liczba, ciąg znaków (w zależności od typu zmiennej), wynik operacji (logicznej, matematycznej, łańcuchowej), wywołanie funkcji, inna zmienna.
Zawsze najpierw wykonywane jest to, co się znajduje po prawej stronie operatora podstawienia, a dopiero potem wynik tego działania jest podstawiany pod zmienną NazwaZmiennej.

Przykład użycia operatora podstawienia:

intLiczba = 1
varWynik = 10 + 5 * sngUlamek
intKomunikat = MsgBox ("To jest komunikat")
dblX = dblY
blnOtwarty = True


Zmiennej intLiczba przypisywana jest wartość 1. Zmiennej varWynik przypisywany jest wynik działania (10+5*sngUlamek) obliczony zgodnie z zasadami wykonywania działań matematycznych określonymi przez priorytety operatorów matematycznych. Zmiennej intKomunikat przypisywany jest wynik działania funkcji MsgBox() (najpierw wykonywana jest funkcja, a po jej zakończeniu otrzymany z funkcji wynik jest przypisywany zmiennej). Zmiennej dblX przypisywana jest wartość zmiennej dblY.
Zmiennej blnOtwarty przypisano wartość True

Typ danych zapisywanego wyrażenia musi być zgodny z typem danych zmiennej. Niepoprawne jest więc przypisanie:

sngLiczba = "sto dwa"

sngLiczba jest liczbą typu Single a po prawej stronie operatora podstawienia występuje wyrażenie łańcuchowe.

Visual Basic dokonuje automatycznie kilku rodzajów konwersji. Można np. użyć podstawienia:

intLiczba = 91.2

Zmienna intLiczba jest typu Integer a więc liczbą całkowitą. Po prawej stronie wyrażenia występuje liczba 91.2 a więc liczba ułamkowa. VB automatycznie dokona konwersji do najbliższej liczby całkowitej (91) i taką wartość podstawi pod zmienną intLiczba.

Jeżeli zmienna zostanie zadeklarowana jako String o określonej długości to przy próbie podstawienia pod nią łańcucha znaków o długości większej niż długość zmiennej zostanie on obcięty do liczby znaków możliwych do zapisania w tej zmiennej.
Np.:

Dim strTekst As String*10
strTekst = "To jest jakis dlugi tekst"


Zmienna strTekst została zadeklarowana jako zmienna łańcuchowa o długości 10 znaków. Przy podstawieniu łańcucha "To jest jakis dlugi tekst" zostanie on obcięty do 10 znaków ("To jest ja") i taki łańcuch zostanie podstawiony pod zmienną strTekst.

Charakterystycznym przykładem wykorzystania kolejności wykonywania operacji operatora podstawienia jest inkrementacja i dekrementacja (zwiększanie i zmniejszanie) wartości zmiennej. Jest to zapis niezgodny z konwencjami matematycznymi i dlatego przy pierwszym napotkaniu wydaje się niepoprawny.

NazwaZmiennej = NazwaZmiennej operator Wyrażenie

Operator jest operatorem matematycznym, logicznym lub łańcuchowym (w zależności od typu zmiennej)
Ponieważ najpierw jest wykonywane działanie po prawej stronie, więc najpierw zostanie obliczona wartość tam występująca a dopiero potem nowa wartość zostanie podstawiona pod zmienną NazwaZmiennej.
Przykład:

intLiczba = 10
intLiczba = intLiczba + 5

Zmiennej intLiczba przypisywana jest wartość 10. Wartość zmiennej intLiczba zostanie zwiększona później o 5 (10+5) i przypisana zmiennej intLiczba. Po wykonaniu podstawienia zmienna intLiczba będzie miała wartość 15.
Ten sposób podstawienia jest często wykorzystywany np. w pętlach.

na górę strony...


Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora