PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Właściwości - Properties

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Właściwość jest atrybutem, który definiuje charakterystykę lub zachowanie obiektu, takie jak rozmiar, kolor, położenie, reakcja na różne zdarzenia, zachowanie przy określonych warunkach i tak dalej. Część właściwości dostępna jest tylko w czasie projektowania, część tylko w fazie wykonywania programu a część zarówno w fazie projektowania jak i wykonywania. W fazie projektowania można zmieniać wartości właściwości w oknie Properties. W fazie wykonywania programu można to zrobić z kodu programu.

Action Rodzaj wyświetlanego okna dialogowego
ActiveControl Kontrolka posiadająca fokus
ActiveForm aktywna forma wewnątrz obiektu
Align Sposób i rozmiar wyświetlania obiektu
Alignment Sposób wyrównania tekstu w kontrolkach
Appearance Sposób wyświetlania obiektów na formie
Archive Sposób wyświetlania plików z atrybutem Archive
AutoRedraw Sposób automatycznego przerysowania grafiki
AutoShowChildren automatyczne wyświetlanie form potomnych wewnątrz MDIForm
AutoSize Automatyczne dostosowywanie rozmiarów kontrolki
BackColor Kolor tła obiektu
BorderColor Kolor ramki obiektu
BorderStyle Rodzaj ramki obiektu
BorderWidth Grubość ramki obiektu
Cancel Domyślny przycisk Anuluj
Caption Tekst kontrolki
Checked wyświetlanie znacznika V
ClipControls Sposób odrysowania grafiki na odsłanianych obszarach
Columns (DBGrid) kolekcja obiektów Column kontrolki DBGrid
Columns (ListBox) liczba kolumn listy ListBox
Container pojemnik obiektu
ControlBox Sposób wyświetlania menu kontroli
Controls referencja kolekcji Controls obiektu
Count (VB Collections) liczba obiektów kolekcji
CurrentX pozioma współrzędna metod graficznych
CurrentY pionowa współrzędna metod graficznych
Database Odwołanie do obiektu Database kontrolki Data
DatabaseName Lokalizacja źródła danych kontrolki Data
DataChanged zmiana wartości w kontrolce połączonej
DataField przypisanie pola w bieżącym rekordzie
DataSource kontrolka Data powiązana z obiektem
Default Domyślny przycisk poleceń
DisabledPicture obraz wyłączonej kontrolki
DownPicture obraz wciśniętej kontrolki
DragIcon wskaźnik przy operacjach drag-and-drop
DragMode tryb operacji drag-drop
DrawMode maska metod graficznych
DrawStyle Rodzaj linii rysowanych przez metody graficzne
DrawWidth Szerokość linii rysowanych przez metody graficzne
Drive wybrany dysk kontrolki DriveListBox
Enabled reakcja na zdarzenia użytkownika
FileName ścieżka i nazwa wybranego pliku
FillColor Kolor wypełniania kształtów
FillStyle Rodzaj wypełnienia kształtów
Font Obiekt Font skojarzony z obiektem
FontBold pogrubienie czcionki
FontItalic pochylenie czcionki
FontName rodzaj czcionki
FontSize rozmiar czcionki
FontStrikethru przekreślenie czcionki
FontTransparent Przezroczyste tło wokół znaku
FontUnderline podkreślenie czcionki
ForeColor Kolor tekstu i grafiki
hDC uchwyt do kontekstu urządzenia
Hidden Sposób wyświetlania plików z atrybutem Hidden
Height wysokość obiektu
HelpContextID numer kontekstu obiektu
hWnd uchwyt obiektu
HideSelection podświetlenie zaznaczonego tekstu
Icon ikona form lub MDIForm
Image uchwyt grafiki stałej
Index (ActiveX) numer obiektu w kolekcji
Index (Control Array) pozycja kontrolki w tablicy kontrolek
IntegralHeight wyświetlanie elementów list w całości
Interval czas pomiędzy wystąpieniami zdarzenia Timer kontrolki Timer
ItemData dodatkowa wartość elementów list ComboBox i ListBox
KeyPreview kolejność odbierania zdarzeń klawiatury
LargeChange wartość dużych zmian paska przewijania
Left położenie lewej krawędzi obiektu
LinkItem dane przesyłane w czasie konwersacji DDE
LinkMode rodzaj połączenia DDE
LinkTimeout czas oczekiwania na odpowiedź DDE
LinkTopic ustawienie źródła i tematu połączenia DDE
List pozycja elementu w liście kontrolki
ListCount liczba pozycji w liście kontrolki
ListIndex index zaznaczonej pozycji w liście kontrolki
Locked możliwość edycji zawartości kontrolki
MaskColor kolor przezroczysty
Max (ActiveX) wartość maksymalna kontrolki
MaxButton przycisk maksymalizacji formy
MaxLength maksymalna dozwolona liczba znaków w kontrolce TextBox
MDIChild Forma potomna Child
Min (ActiveX) wartość minimalna kontrolki
MinButton przycisk minimalizacji formy
MouseIcon kursor myszki użytkownika
MousePointer rodzaj kursora myszki
Moveable możliwość przemieszczania obiektu
MultiLine obsługa wielu linii tekstu w kontrolce TextBox
MultiSelect możliwość wielokrotnego wyboru
Name identyfikator obiektu
Negotiate wyświetlanie wyrównanej kontrolki razem z paskami narzędziowymi
NegotiateMenus wyświetlanie menu aktywnego obiektu na pasku menu formy
NegotiatePosition sposób wyświetlania menu obiektów osadzonych i połączonych
NegotiateToolbars sposób wyświetlania pasków narzędzi obiektów form potomnych
NewIndex indeks ostatnio dodanego elementu listy ComboBox lub ListBox
Normal Sposób wyświetlania plików z atrybutem Normal
OLEDragMode sposób obsługi operacji OLE drag/drop
OLEDropMode sposób przechwytywania operacji drop
Palette plik palety kolorów obiektu
PaletteMode paleta kolorów obiektu
Parent właściciel obiektu
PasswordChar znaki przesłaniające tekst kontrolki TextBox
Path bieżąca ścieżka dyskowa
Pattern maska wyświetlanych plików kontrolki FileListBox
Picture grafika wyświetlana w obiekcie
ReadOnly Sposób wyświetlania plików z atrybutem ReadOnly
ScaleHeight liczba jednostek pionowego wewnętrznego wymiaru obiektu
ScaleLeft pozioma współrzędna dla lewej i górnej krawędzi obiektu
ScaleMode rodzaj jednostki używanej przez obiekt
ScaleTop pionowa współrzędna dla lewej i górnej krawędzi obiektu
ScaleWidth liczba jednostek poziomego wewnętrznego wymiaru obiektu
ScrollBars paski przewijania obiektu
SelCount liczba zaznaczonych elementów listy ListBox
Selected zaznaczone pozycje list FileListBox i ListBox
SelLength liczba zaznaczonych znaków
SelStart punkt wstawiania i początek zaznaczenia
SelText zaznaczony łańcuch
Shape wygląd kontrolki Shape
Shortcut klawisz skrótu kontrolki Menu
ShowInTaskbar ukrycie formy na pasku zadań
SmallChange wartość małych zmian paska przewijania
Sorted automatyczne sortowanie listy
Stretch dopasowanie rozmiaru grafiki do rozmiaru kontrolki Image
StartUpPosition początkowa pozycja obiektu Form lub MDIForm
Style typ wyświetlania i zachowania się kontrolki
System Sposób wyświetlania plików z atrybutem System
TabIndex kolejność przełączania Tab
TabStop możliwość przełączania Tab
Tag dodatkowe informacje obiektu
Text tekst zawarty w kontrolce
ToolTipText podpowiedzi dla użytkownika
Top położenie górnej krawędzi obiektu
TopIndex element wyświetlany na górze listy
UseMaskColor użycie maski przezroczystości
UseMnemonic użycie klawisza dostępu
Value stan kontrolki
Visible ukrywanie obiektu
WhatsThisButton wyświetlanie przycisku What's This? formy
WhatsThisHelp rodzaj pomocy What's This
WhatsThisHelpID numer kontekstu pomocy dla obiektu
Width szerokość obiektu
WindowList automatyczne wyświetlanie listy okien
WindowState stan okna obiektu Form lub MDIForm
WordWrap dostosowanie rozmiaru kontrolki Label do rozmiaru tekstu
X1 pozioma współrzędna początku kontrolki Line
X2 pozioma współrzędna końca kontrolki Line
Y1 pionowa współrzędna początku kontrolki Line
Y2 pionowa współrzędna końca kontrolki Line

na górę strony...Google
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora