PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Menu Visual Basic

file edit view proj form debg run tool add wind help end

Menu Debug

stepinto stepover stepout runto addwatch editwatch quickwatch toggle clear setnext shownext
viewDebug
DebugMenu

Step Into

Wykonuje po kolei kod programu po jednej instrukcji.
Step Into powoduje wykonywanie instrukcji, która jest w aktualnym miejscu wykonania programu. Jeżeli instrukcja ta jest wywołaniem procedury, nastepną wyświetloną instrukcją jest pierwsza instrukcja w procedurze.
W czasie projektowania, użycie Step Into powoduje rozpoczęcie wykonywania programu i wejście, przed wykonaniem pierwszej instrukcji, w tryb przerwania (break mode).

Step Over

Działanie podobne do Step Into, za wyjątkiem przypadku gdy instrukcja zawiera wywołanie procedury. Step Over wykonuje procedurę jako jedną jednostkę, i przechodzi do następnej instrukcji w aktualnej procedurze. Dlatego też, następną wyświetlaną instrukcją jest kolejna instrukcja w aktualnej procedurze, niezależnie czy jest ona wywołaniem innej procedury. Dostepne tylko w trybie przerwania.

Step Out

Powoduje wykonanie pozostałych linii funkcji, która jest aktuanie wykonywana. Nastepną wyświetlaną instrukcją, jest instrukcja nastepująca po wywołaniu procedury. Wykonywane są wszystkie linie kodu pomiędzy aktualnym punktem i końcowym. Dostępne tylko w trybie przerwania.

Run To Cursor

Użycie Run To Cursor, w czasie gdy aplikacja jest w trybie przerwania, umożliwia zaznaczenie instrukcji, na której ma zostać zatrzymane wykonywanie programu. Aplikacja będzie wykonywana od aktualnej instrukcji do zaznaczonej instrukcji, przy której na marginesie, po zatrzymaniu wykonywania pojawi się trójkątny zielony wskaźnik.
Można używać tej instrukcji na przykład, aby ominąć po kolei wykonywanie krokowe dużych pętli.
Dostępne tylko w trybie przerwania.

Add Watch

Komenda ta powoduje wyświetlenie okienka dialogowego Add Watch, w którym można wprowadzić jakieś wyrażenie watch. Wyrażenie to może być dowolnym ważnym wyrażeniem Basica. Wyrażenie watch w oknie Watch jest aktualizowane przy każdym przejściu w tryb przerwania.
Dostępne w trakcie projektowania i w trybie przerwania.

Edit Watch

Wyświetla okienko dialogowe Edit Watch, w którym można edytować lub kasować wyrażenia watch. Dostępne tylko gdy jest ustawione jakieś wyrażenie watch, nawet gdy okno Watch jest ukryte.

Quick Watch

Wyświetla okienko dialogowe Quick Watch z aktualną wartością zaznaczonego wyrażenia. Dostepne tylko w trybie przerwania. Komendy tej można używać do sprawdzenia aktualnej wartości zmiennej, właściwości, lub innego wyrażenia, dla którego nie ma zdefiniowanego wyrażenia watch. Wyrażenie można zaznaczyć z okna kodu lub z okna Immediate, i potem należy wybierać komendę Quick Watch. Aby dodać wyrażenie watch oparte na wyrażeniu w okienku Quick Check, należy wybrać przycisk Add.

Toggle Breakpoint

Ustawia lub usuwa punkt przerwania (zaznaczona linia programu, przy której wykonywanie zostanie automatycznie zatrzymane) przy aktualnej linii. Nie można ustawić punktu przerwania przy linii zawierającej niewykonywalny kod, jak np. komentarz, deklarację, lub pusta linia.
Linia kodu, przy której jest ustawiony punkt przerwania jest zaznaczona kolorem określonym w zakładce Editor Format okienka dialogowego Options.

Clear All Breakpionts

Usuwa wszystkie punkty przerwania w projekcie. Aplikacja może ciągle przerywać swoje wykonanie, jeżeli są ustawione jakieś wyrażenia watch lub jest zaznaczona opcja Break on All Errors w zakładce General okienka dialogowego Options. Nie można cofnąć polecenia Clear All Breakpooints.

Set Next Statement

Ustawia punkt dalszego wykonywania programu w wybranej linii. Można wybrać inną linię kodu do dalszego wykonywania, od tej która jest aktualnie ustawiona, przez zaznaczenie linii kodu, od której ma być kontynuowane wykonywanie i wybrać polecenie Set Next Statement lub przez przeciągnięcie wskaźnika z marginesu przy aktualnej linii, do linii kodu gdzie wykonywanie ma być kontynuowane.
Przy użyciu polecenia Set Next Statement można wybrać linię kodu zlokalizowaną przed lub po aktualnie zaznaczonej linii. Należy używać tej procedury aby ponownie uruchomić instrukcję w aktualnej procedurze lub ominąć instrukcje, które nie mają być wykonywane. Nie można używać Set Next Statement do instrukcji w innych procedurach.

Show Next Statement

Podświetla następną instrukcję, która będzie wykonywana. Polecenia Show Next Statement można używać do umieszczenia kursora na linii, która będzie wykonywana następna.
File | Edit | View | Project | Format | Debug | Run | Tools | Add-Ins | Windows | HelpGoogle
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora