PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora

Google
 

Menu Visual Basic

file edit view proj form debg run tool add wind help end

Menu View

viewmenu
code object definition lastpos browser immediate locals watch callstack explorer Properties layout propage toolbox color toolbar ViewMenu

Code

Wyświetla lub aktywuje okno kodu dla aktualnie zaznaczonego obiektu.

Object

Wyświetla aktualny obiekt.
Dostępne tylko w czasie projektowania programu i gdy kursor jest na ważnym obiekcie.

Definition

Wyswietla lokalizację w oknie kodu, gdzie zmienna lub procedura, która jest pod kursorem jest zdefiniowana.

Last Position

Pozwala szybko przenieść się do ostatnio edytowanego miejsca w kodzie.
Dostępne tylko gdy był wpisywany kod lub używana była komenda Definition, i tylko gdy jest wyświetlone okno kodu. Visual Basic pamięta ostatnich 8 ruchów po liniach, które były wpisywane lub edytowane.

Object Browser

Wyświetla okno Object Browser, które zawiera biblioteki obiektów, bilbioteki typów, klas, metod, właściwości, zdarzeń i stałych, które można użyć w kodzie, również modułów i procedur, które zostały zdefiniowane w projekcie.

Immediate Window

Wyświetla okno Immediate, a w nim informacje związane ze sprawdzaniem błędów w instrukcjach kodu, lub w poleceniach wpisywanych bezpośrednio w oknie kodu.
Okna Immediate używa się do:
  • Testowania problematcznego lub nowo wprowadzonego kodu
  • Kwestionowania lub zmiany wartości zmiennych podczas działania aplikacji. Gdy wykonanie programu jest zatrzymane, można przypisywać nowe, żądane wartości zmiennym
  • Aby kwestionować lub zmieniać wartości właściwości podczas działania programu
  • Aby wywoływać procedury z kodu programu
  • Aby przeglądać debugging kodu podczas wykonywania programu

Locals Window

Wyświetla okno Locals i automatycznie wyświetla wszystkie zmienne znajdujące się aktualnie na stosie i ich wartości.
Okno Locals jest automatycznie aktualizowane przy każdym przejściu ze stanu wykonania programu do trybu przerwy (break mode) i za każdym razem gdy zawartość stosu się zmienia.

Watch Window

Wyświetla okno Watch, a w nim wszystkie aktualne wyrażenia watch. Okno Watch pojawia się automatycznie, gdy zostanie zdefiniowane wyrażenie watch w projekcie.
Jeżeli zawartość wyrażenia nie jest zasięgu widzialności, podczas przejścia w tryb przerwania, aktualna jego wartość nie jest wyświetlana.

Call Stack

Wyświetla okienko dialogowe Calls, w którym są wypisane wszystkie wywołane procedury w aplikacji, których wykonanie się rozpoczęło, ale nie dobiegło jeszcze końca. Dostepne tylko w trybie przerwania.
Gdy Visual Basic wykonuje kod programu w procedurze, to procedura ta jest dodawana do listy aktualnie wywołanych procedur. Jeżeli ta procedura wywoła inną procedurę, to obie te procedury są na liście aktuanie wywołanych procedur. Za każdym razem gdy procedura wywołuje inna procedurę Sub, Function, lub Property, to jest ona dodawana do listy. Każda procedura jest usuwana z listy, jeżeli wykonywanie wraca do procedury wywołującej. Procedury wywołane z okna Immediate są także dodane do listy wywołań.

Project Explorer

Wyświetla okno Project Explorer, w którym wyświetlona jest hierarchiczna lista aktualnie otwartych projektów i ich zawartości.
Project Explorer jest narzędziem tylko do nawigacji i zarządzania. Nie można stworzyć aplikacji z okna Project Explorer.

Properties Window

Wyświetla okno Properties, które zawiera wszystkie właściwości dostępne dla zaznaczonej formy, kontrolki, klasy, kontrolki użytkownika, strony właściwości, dokumentu użytkownika, lub menu. Dostępne tylko w czasie projektowania.

Form Layout Window

Wyświetla okno Form Layout, gdzie można zobaczyć pozycję formy, gdy pojawi się ona w aplikacji. Można też zobaczyć umiejscowienie formy w przypadku innej rozdzielczości ekranu, przez użycie opcji resolution guide. Jednak mogą być to tylko rozdzielczości mniejsze od tej, na którą aktualnie jest ustawiony monitor.

Property Pages

Wyświetla strony właściwości (property pages) dla kontrolki użytkownika, przy pomocy których można zmieniać właściwości kontrolki w czasie projektowania programu.

Toolbox

Wyświetla lub ukrywa okno narzędzi, które zawiera kontrolki i dołączane obiekty (takie jak np. Microsoft Excel Chart), aktualnie dostęne dla tworzonej aplikacji. Dostepne tylko w czasie projektowania.

Color Palette

Wyświetla lub aktywuje paletę kolorów, która pozwala zmieniać kolory form lub kontrolek i ustawiać własną kolorystykę.

Toolbar

Wyświetla podmenu z listą pasków narzędzi: Debug, Edit, Form Editor, Standard, dowolny pasek narzędzi użytkownika i komendę Customize.
ViewToolbarsMenu
Można włączać i wyłączać dowolne paski narzędzi, a także można użyć komendy Customize do modyfikacji lub stworzenia własnego paska narzędziowego lub menu.
File | Edit | View | Project | Format | Debug | Run | Tools | Add-Ins | Windows | HelpGoogle
 
Poprzednia | Wyżej | Strona główna | Spis Treści | Index haseł | Opis VB

BokDol
PoprzedniaWyżejGłównaSpis treściIndex hasełZnajdźBokGora
BokGora